Общи условия за ползване на електронната поща на Dir.bg | Дир.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Общи условия за ползване на електронната поща на Dir.bg

"ДИР.БГ" АД е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. "Данаил Дечев" № 7.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между "ДИР.БГ" АД (наричано по-долу DIR.BG) и потребителите на услугата Електронна поща, достъпна след регистрация в уебсайтa https://mail.dir.bg/ (наричан по-долу за краткост "Сайт").

Регистрирайки електронна пощенска кутия в Сайта ни, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия, Общите условия за използване на услугите на DIR.BG, Политиката за защита на личните данни и Политиката за бисквитките и потвърждавате, че ги приемате.

При използване услугата потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Общите условия за използване на услугите на DIR.BG се прилагат съответно по всички въпроси, които не са посочени изрично в настоящите правила.

I. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия:

1. Mail.dir.bg (https://mail.dir.bg/) е уебсайт, собственост на DIR.BG, чрез който дружеството предоставя услугата, предмет на настоящите Общи условия.

2. Услуга е услугата "Електронна поща" - регистрирането и ползването на електронна пощенска кутия от типа [email protected] Услугата се предоставя и чрез мобилна версия.

3. Регистриран потребител е всеки потребител, който е регистрирал електронна пощенска кутия на Сайта.

IІ. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 2. (1) Използването на услугата е възможно след извършване от страна на потребителя на регистрация на интернет на страницата на Mail.dir.bg.

(2) При регистрацията потребителят попълва следните задължителни данни: Име за пощенската кутия; Парола за пощенската кутия; Алтернативен e-mail- за възстановяване на парола, в случай че бъде забравена.

(3) При регистрацията потребителят заявява съгласието си с Общите условия са ползване на електронната поща на DIR.BG, Общите условия за използване на услугите на DIR.BG, Политиката за защита на личните данни и Политиката за бисквитките, с което той се задължава да ги спазва и се счита обвързан със задълженията, предвидени в тях.

Чл. 3. В случай че електронна пощенска кутия бъде регистрирана от малолетно или непълнолетно лице, DIR.BG ще счита, че то има съгласието на свой родител, настойник или попечител, който носи отговорност за действията на малолетното или непълнолетното лици при регистрацията и използването на услугата.

Чл. 4. (1) Личните данни на регистрирания потребител се обработват по начина и за целите, описани в Политиката за личните данни на DIR.BG. В политиката са описани и правата на регистрираните потребители, свързани с обработката на личните им данни.

(2) Регистрираният потребител има възможност по всяко време и без ограничения сам да коригира личните данни, които е предоставил при извършването на регистрацията си.

ІІІ. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

Чл. 5. (1) При регистрирането на електронната пощенска кутия потребителят попълва в електронната форма на сайта https://mail.dir.bg задължителните данни, отбелязани със знак "*".

(2) При регистрацията потребителят посочва потребителско име и парола.

Чл. 6. (1) Потребителско име е името на електронната пощенска кутия. То представлява уникална комбинация от букви, цифри и знаци и индивидуализира потребителя при ползването на услугата. Потребителят не може да регистрира име на пощенската кутия, което вече е регистрирано (заето) от друг потребител.

(2) Регистрирането на потребителско име (име на електронна пощенска кутия) не дава на потребителя други права освен възможността да го използва при, по повод и/или във връзка с услугата. DIR.BG не разрешава спорове между потребители, отнасящи се до права върху името на електронна пощенска кутия, и не носи отговорност, в случай че потребителят е регистрирал име, засягащо права на трето лице.

Чл. 7. (1) Паролата е комбинация от букви, цифри и знаци, избрана от потребителя при регистрацията, чрез която се осъществява достъпът до регистрираната пощенска кутия. Паролата може да бъде променяна от регистрирания потребител по всяко време след регистрацията.

(2) Регистрираният потребител носи отговорност за опазване на паролата си и за действията, извършени посредством пощенската му кутия след въвеждането на паролата от него или от трето лице.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 8. Услугата е безплатна.

Чл. 9. (1) При ползването на услугата регистрираният потребител разполага с дисково пространство, чийто обем се визуализира при отварянето на кутията. При изчерпване на неговия обем потребителят не може да получава входящи съобщения и следва да освободи пространство чрез изтриване на избрана от него входяща или изходяща кореспонденция.

(2) DIR.BG не носи отговорност ако в следствие на изчерпване на дисковото пространство потребителят не може да получи входящо съобщение (електронно писмо).

Чл. 10. DIR.BG ще полага грижа за осигуряване на нормалното функциониране на услугата и ползването й от регистрираните потребители, както и за своевременното отстраняване на проблеми, водещи до ограничаване на достъпа до услугата.

Чл. 11. Регистрираният потребител е изцяло отговорен за изпращаното по електронната му поща съдържание. DIR.BG няма достъп до съдържанието, изпращано, получавано, съхранявано и/или разпространявано чрез услугата, поради което няма възможност или задължение да го контролира и не носи отговорност нито за точността, цялостта, верността, законосъобразността или характера на това съдържание, нито за дейността и поведението на регистрирания потребител или на трети лица, изпратили съобщения до регистрирания потребител.

Чл. 12. (1) Регистрираният потребител следва да осъществява достъп до регистрираната от него пощенска кутия най-малко веднъж на 180 дни.

(2) В случай че регистрираният потребител не е осъществявал достъп до регистрираната от него пощенска кутия в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни, DIR.BG има право - без предупреждение и без да изисква съгласието на потребителя - да изтрие цялото й съдържание - в това число входящи и изходящи съобщения, дори и когато потребителят е задал пазене на архив на съобщенията чрез настройките на профила. Това не води до изтриване (деактивация) на самата пощенска кутия.

Чл. 13. (1) В случай че регистрираният потребител не е осъществявал достъп до регистрираната от него пощенска кутия в продължение на 2 (две) години, DIR.BG го уведомява, че е необходимо да я посети в срок до 14 дни от отправянето на уведомлението като се впише чрез потребителското си име и парола.

(2) Уведомлението се изпраща до пощенската кутия на съответния Регистриран потребител в Mail.dir.bg и до предоставения от него адрес на алтернативна електронна поща (алтернативен email). В случай че потребителят е попълнил в профила си телефонен номер, DIR.BG се свързва с потребителя на този номер. DIR.BG не носи отговорност, ако не може да уведоми потребителя по причини, за които не отговаря - в това число, но не само: неизползване на пощенската кутия в Mail.dir.bg неизползване, промяна или деактивиране на алтернативната пощенска кутия или на посочения телефонния номер. В случай, че потребителят е оставил некоректни данни за контакти, уведомлението се счита за връчено, без DIR.BG да има задължението да издирва други негови контакти.

(3) В случай че след изтичането на 14-дневния срок от отправянето на уведомлението регистрираният потребител не посети пощенската си кутия, профилните му данни (в това число - потребителско име/име на електронната пощенска кутия) се запазват за допълнителен срок от 2 (две) години, след изтичането на който регистрираната пощенска кутия се деактивира и потребителското име/името на електронната пощенска кутия се заличава без последващи предупреждения и без да се иска съгласието на потребителя.

(4) След получаването на уведомлението регистрираният потребител може да поиска деактивиране на пощенската кутия, без да се изчаква изтичането на 2-годишния срок по предходната алинея. За целта потребителят изпраща писмено уведомление на следния e-mail адрес: [email protected] Уведомлението следва да бъде изпратено от регистрираната електронна пощенска услуга, чието деактивиране е поискано, както и от алтернативния e-mail, който е попълнен в профила на потребителя. В този случай DIR.BG заличава потребителското му име/името на електронната пощенска кутия.

Чл.14. Регистрираният потребител има право по всяко време да поиска деактивиране на пощенската кутия като изпрати писмено уведомление по реда на чл. 13, ал.4. В този случай DIR.BG заличава потребителското му име/името на електронната пощенска кутия.

Чл.15. След деактивиране на пощенската кутия при която и да е от хипотезите, уредени в настоящите общи условия, потребителското име ще бъде свободно и ще може да бъде регистрирано от друг потребител.

Чл.16. DIR.BG има право да преустанови предоставянето на услугата, като за целта публикува 90 (деветдесет) - дневно предизвестие на интернет страницата Mail.dir.bg. В същия срок DIR.BG изпраща и персонални съобщения електронните пощенски кутии, регистрирани от потребителите за ползването на услугата.

Чл. 17. DIR.BG има право и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или премахва (деактивира) регистрирана пощенска кутия в изпълнение на разпореждане на компетентен държавен орган.

Чл.18. При прекратяване на услугата/деактивиране на пощенската кутия DIR.BG деактивира потребителския профил и заличава паролата за достъп. DIR.BG заличава предоставените от потребителя лични данни, попълнени в потребителския профил, в сроковете, уредени в Политиката за защита на личните данни, освен ако няма легитимен интерес или законово задължение да продължи да ги съхранява.

Чл. 19. В случай на изтриване на съдържанието на пощенската кутия по реда на чл. 12, ал.2 или при деактивиране на пощенската кутия в която и да е от хипотезите, уредени в настоящите общи условия, DIR.BG не носи отговорност за каквато и да е загуба на информация или за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, произтекли за регистрирания потребител.

Чл. 20. (1) В случай на деактивиране на пощенската кутия в която и да е от хипотезите, уредени в настоящите общи условия:

⦁ Потребителят има задължение да уведоми третите лица, с които е комуникирал посредством пощенската кутия, че вече не неин титуляр.

⦁ Ако същото потребителско име бъде регистрирано от друг потребител, съобщение, изпратено до пощенската кутия може да бъде получено от този друг регистриран потребител и DIR.BG няма да носи отговорност за каквато и да е загуба на информация или за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, произтекли за потребителя, който първоначално е регистрирал потребителското име.

(2) Потребител, който получи кореспонденция, за която се съмнява, че е предназначена за друго лице, което преди това е регистрирало електронна пощенска кутия, която е била деактивирана, той следва да уведоми за това подателя на такава кореспонденция.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. При ползването на услугата регистрираният потребител е длъжен:

1. Да спазва приложимото законодателство, както и да се придържа към обичайните правила на интернет етиката;

2. Да не извършва злонамерени действия. Злонамерени действия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на Сайта и/или на съдържанието на Сайта и/или нанасящи вреда на DIR.BG и/или трети лица, включително - на други потребители. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, публикуване на материали на Сайта, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), изпращане на нежелана поща, "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на Сайта и възможността на останалите потребители да ползват Сайта, узнаване на потребителски имена и пароли по нопозволен начин, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

3. Да спазва правилата за поведение на потребителите, уредени в 3. Общите условия за използване на услугите на DIR.BG.

Чл. 22. (1) Регистрираният потребител се съгласява, че услугата се предоставя "във вида, в който е" и ще я ползва на свой риск и своя отговорност. DIR.BG не гарантира, че услугата ще бъде навременна, непрекъсната и сигурна.

(2) DIR.BG не носи отговорност:

1. за причинени вреди на или пропуснати ползи от регистрирания потребител при ползването на услугата, произтекли от злонамерени действия на трети лица. "Злонамерени действия" са действията и бездействията, описани в чл. 21, т. 2.

2. за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване) на услугата, освен ако те са причинени от DIR.BG умишлено.

3. за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, използвани от регистрирания потребител при ползването на услугата.

Чл. 23. (1) Служителите на DIR.BG никога няма да искат паролата на регистриран потребител..

(2) DIR.BG никога няма да изпрати на регистриран потребител e-mail, който съдържа интернет връзка (link), водещ към страница, на която той трябва да въведе потребителско име и парола или приложен файл, който трябва да бъде инсталиран. Ако получи такъв e-mail от името на DIR.BG регистрираният потребител следва веднага да уведоми екипа на DIR.BG с e-mail до [email protected]

VІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време едностранно, като DIR.BG ги публикува на адрес ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА DIR.BG.

(2) В случай че регистриран потребител не приема измененията в Общите условия, той следва да поиска деактивиране на пощенската му кутия по реда на чл. 14.

(3) Ако потребителят не поиска деактивиране на пощенската кутия в срок до 7 дни от датата на публикуване на промените в Общите условия, ще се счита, че той е съгласен с тях и ги е приел.

(4) DIR.BG не носи отговорност, ако потребителят не е се е запознал с актуалния текст на Общите условия.

По всички въпроси, неуредени от тези Общи условия, от Общите условия за използване на услугите на DIR.BG, Политиката за защита на личните данни и Политиката за бисквитките, се прилага действащото българско законодателство.

Всички спорове между DIR.BG и регистриран потребител, произтичащи от или във връзка с услугата или преустановяването й под каквато и да е форма, ще бъдат решавани чрез преговори и по взаимно съгласие, а ако такова не може да бъде постигнато, спорът ще бъде отнасян за разрешаване пред компетентния съд в град София.

Имейл за контакт: [email protected]

Настоящите Общи условия са в сила от 03.03.2020 г.